Blanco camisa sarga semitransp.

Share
Share
Share